Общи Условия за продажба и доставка на продукти от продуктовата гама на „ИНСА“ ЕООД чрез електронен магазин

1. Определения

2. Условия

3. Съдържание

4. Контакт

5. Брошури и известия

6.  Поверителност

7. Доставки

8. Злоупотреба с лични данни

9. Отговорност

10. Непреодолима сила

11. Съдебни спорове

12. Заключителни разпоредби

13. Обратна връзка

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ИНСА – търговско дружество по смисъла на Търговския закон, с пълни данни и наименование: „ИНСА“ ЕООД, седалище и адрес на управление: област Пловдив, общ.Раковски, гр. Раковски 4150, ул. „Индустриална” Стопански двор II – база ИНСА, ЕИК: 825377953 , банкова сметка IBAN:…………………………

Интернет страница:  insa-motoroils.com

Съдържание – Съдържанието има следната дефиниция:

 • Цялата информация на Интернет страницата, която може да бъде видяна посредством използването на електронно устройство;
 • Съдържанието на всички електронни писма, изпратени до ПОТРЕБИТЕЛ и КЛИЕНТ от ИНСА посредством електронни средства и/или всякакви други средства за комуникация;
 • Всякаква друга информация към ПОТРЕБИТЕЛ или КЛИЕНТ, получена от служител на ИНСА, независимо от начина на комуникация;
 • Информация, свързана с продукти, услуги и/или такси, приложени от ИНСА в даден период;
 • Информация свързана с продукти, услуги и/или такси, приложени от трети лица, с които ИНСА има установено партньорство в определен период;
 • Информация, касаеща ИНСА или каквато и да е информация, с източник ИНСА.

Услуга – Електронна търговска услуга, извършвана на публично достъпните части от Интернет страницата, с цел да осигури на клиента възможността да закупува продукти и/или услуги, използвайки само електронни средства, включително средства за комуникация от разстояние (напр. телефон, стандартно писмо, интернет, електронна поща и др.).

Потребител – физическо или юридическо лице, притежаващо или придобиващо достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО, чрез всякакви комуникационни средства (електронни, телефон и т.н.) или базирано върху използването на споразумение между ИНСА и трети лица, което изисква създаването и използването на ПРОФИЛ.

Профил – елемент, състоящ се от e-mail адрес и парола, които позволяват само на един ЧЛЕН да достига до ограничени части на Интернет страницата и чрез който са достъпни УСЛУГИТЕ.

Клиент – физическо или юридическо лице, което притежава или придобива достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО или УСЛУГИТЕ след създаването на ЧЛЕНСКИ ПРОФИЛ.

Документ – настоящите общи условия.


Договор за продажба от разстояние – всеки договор, сключен въз основа на предложение от страна на ИНСА до потребителя като част от система за продажба на стоки или предоставяне на услуги, при която от датата на отправяне на предложението до сключването на договора, страните не са във физически контакт помежду си.

Брошура/известия – понастоящем информационни средства, основно електронни, касаещи продукти, услуги в търговските обекти на партньорите, без обвързване на ИНСА с предоставената информация.

Транзакция – събиране или възстановяване на средства, резултат от продажба на продукт или услуга, от страна на ИНСА към КЛИЕНТ .

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Този Документ определя общите условия при които Потребител или Клиент може да използва Интернет страницата / Съдържането / Услугите, в случай когато не е налично друго валидно споразумениe между ИНСА и Клиент/Потребител.

2.2. Използването, включително, но не ограничавано до достъп, посещение и разглеждане на Съдържание / Услуги, се осъществява след предварително изразено от Потребителя или Клиена съгласие за приемане на настоящите Oбщи условия, съответно за специалните условия, когато такива са установени.

2.3. Достъпът до Услугите е възможен само и изключително чрез публично достъпната Интернет страница insa-motoroils.com. Тази клауза не изключва правото на всеки КЛИЕНТ/ПОТРЕБИТЕЛ да закупува стоки, предлагани от ИНСА и предоставени за продажба в търговската мрежа.

2.4. Чрез използването на Интернет страницата / Съдържание / Услуги, ПОТРЕБИТЕЛЯТ или КЛИЕНТЪТ еднолично е отговорен за всички последствия, настъпили от това използване. Освен това, ПОТРЕБИТЕЛЯТ или КЛИЕНТЪТ е отговорен за всякакви имуществени, интелектуални или електронни или от всякакъв друг характер вреди, причинени на Интернет страницата / Съдържанието / Услугите, ИНСА или всяко друго лице с което ИНСА има сключен договор за съвместна дейност или за предоставяне на услуги според българското законодателство.

2.5. Ако Потребителят или Клиентът не е съгласен и/или не приема и/или отмени своето съгласие за този документ:

 • 2.5.1. Той / Тя се отказва от: достъп до Услуги; други Услуги, които ИНСА предлага чрез своята Интернет страница; получаването на Брошури / Известия или друга комуникация от страна на ИНСА (електронна, телефон и др.) без никаква допълнителна гаранция от страна на ИНСА.
 • 2.5.2. ИНСА ще изтрие цялата лична информация от своята база данни без никакви последващи задължения от едната към другата страна и без която и да е от страните да носи отговорност за вреди към другата.
 • 2.5.3. Може по всяко време да промени своето решение за приемане или отхвърляне на настоящия документ, така както е наличен в момента на решението.

2.6. Клиентът / Потребителят може по всяко време да се съгласи и приеме документа така, както е наличен по същото време.

2.7. За да упражни правото, описано в чл. 2.5, Клиентът / Потребителят може да се свърже с ИНСА или да използва интернет връзките, които е получил от ИНСА за тази цел.

2.8. Клиентът не може да оттегли съгласието си с обратно действие за този документ, докато е в сила договорно отношение или докато не изплати всички дължими по договор средства към ИНСА.

2.9. Ако Клиентът е заплатил всички дължими средства към ИНСА и оттегли съгласието за този документ в момент на осъществяване на Поръчка, ИНСА ще прекрати поръчката без настъпването на допълнителни задължения и без някоя от страните да носи отговорност за възникнали вреди.

2.10. Тази Интернет страница е адресирана само към Потребители и Клиенти, навършили 18 години, които са надлежно регистрирани и не са били отхвърлени от страна на ИНСА, без оглед на причината. Възможността за поръчки през интернет е достъпна както от територията на Република България, така и от чужбина.


3. Съдържание

3.1. Цялото съдържание, включително, но не само, статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание публикувани на Интернет страницата са собственост на ИНСА или на трети лица, като в този случай съдържанието може да бъде съпътствано от упоменаване за неговата собственост, за което ИНСА притежава разрешение за ползване.

3.2.Потребителят или Клиентът не може да копира, прехвърля, модифицира или да прави други изменения, използва, свързва с, излага, включва каквото и да било Съдържание в друг контекст, извън този на ИНСА включително всякакво съдържание от Интернет страницата извън ИНСА, премахвайки изображения, марки, дистрибуция на материали, приготвени за репродукция, модифициране или излагане на съдържание, без изричното съгласие на ИНСА.

3.3. Всяко Съдържание, до което Потребител или Клиент има или получава достъп е защитено от Документа, освен ако съдържанието не е придружено от специално и надлежно издадено съгласие за ползване между ИНСА и Потребителя или Клиента, или друга страна, или пък няма изрично упоменаване от страна на ИНСА  към въпросното съдържание за използването му.

3.4. Потребител или Клиент може да копира, прехвърля и/или използва съдържанието само за свои персонални и некомерсиални цели, но само ако те не са в противоречие с разпоредбите на Документа.

3.5. Никакво Съдържание, прехвърлено към Потребител или Клиент посредством всякакви комуникационни канали (електронни, телефон и др.) или придобито от Потребител или Клиент чрез осъществяване на достъп, посещение или виждането му, не представлява възникване на договорно или деликтно задължение за ИНСАи / или служителя на ИНСА, който е осъществил прехвърлянето на съдържанието в случаите, когато е известен и е свързан с даденото съдържание.

3.6. Всяко използване на Съдържание за други цели, освен изрично упоменатите в този документ или в друг, който ги придружава, ако има такъв, са забранени.


 4. Контакт

4.1. ИНСА публикува на Интернет страницата своите пълни и точни данни за идентификация, както и детайлите си за контакт от страна на Потребител или Клиент.

4.2. Чрез използването на формата за контакт, предоставена на Интернет страницата, Потребителят или Клиентът позволява на ИНСА да се свържат с него посредством наличните начини, включително и по електронен път.

4.3. Частичното или пълно попълване на формата за контакт не задължава ИНСА да осъществи обратна връзка с Потребителя или Клиента.

4.4. Достъпът до Интернет страницата, използването на представената информация, посещението на страниците на сайта, или изпращането на e-mail известия, адресирани до ИНСА се извършва електронно, чрез телефон или други налични за Потребителя или Клиента средства, което представлява презумпция, че Потребителят или Клиентът се съгласява да получава известия от ИНСА по електронен път и / или по телефон, включително е-mail комуникация или известия на Интернет страницата.

4.5. ИНСА си запазва правото да не отговаря на всички искания от всякакъв вид, получени по какъвто и да е начин (електронен път, телефон и др.).

5. Брошури и известия
 

5.1. Когато Потребител или Клиент създаде Профил на Интернет страницата, приемайки Общите условия, се съгласява по подразбиране също така да получава Брошури и/или Известия от ИНСА.

5.2. Цялата информация получена от Потребител или Клиент с цел да се изпращат Брошури и/или Известия ще бъде използвана от ИНСА съгласно обявените от ИНСА правила за поверителност.

5.3. Отказът от получаване на Брошури и/или Известия от страна на Потребителя или Клиента може да бъде направен по всяко време:

 • 5.3.1. Чрез използването на специално направената интернет връзка, която се съдържа във всяка Брошура и/или Известие.
 • 5.3.2. Чрез отказ от получаване на Брошури и/или Известия, използвайки страниците с ограничен достъп в специалната част на Профила.
 • 5.3.3. Чрез свързване с ИНСА според данните за контакт и без всякакво по-нататъшно задължение от едната към другата страна и без всяка една от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди.

5.4. Отказът от получаване на Брошури и/или Известия не означава, че Клиентът или Потребителят отхвърля, изменя или се отказва от приемането на Документа.

5.5. ИНСА си запазва правото да избира към кого да изпраща Брошури и/или Известия, както и да премахне от своята база данни Потребител или Клиент, който е дал своето съгласие да получава Брошури и/или Известия без всякакви бъдещи ангажименти от страна на ИНСА или допълнително известие.

5.6. ИНСА няма да включва в Брошурите и/или Известията към Потребител или Клиент никаква друга рекламна информация отнасяща се към трети лица, които не са в партньорски отношения с ИНСА по време на изпращането на Брошурата и/или Известието.

6.  Поверителност
 

6.1. ИНСА събира лични данни и специална информация (ЕГН) от клиентските профили на своята Интернет страница, но само с доброволното съгласие на Потребителя или Клиента за следните цели:

 • Потвърждение, доставка и фактуриране на направена поръчка;
 • Отказване на поръчки и други проблеми от всякакъв характер, свързани с поръчка или договор за закупени продукти или услуги;
 • Осигуряване на достъп до услуги;
 • Изпращане на Брошури и/или Известия само по електронен път;
 • Контактуване с Потребител или Клиент с неговото доброволно съгласие;
 • Контактуване, свързано с:
 • – Обслужване на клиенти;
 • – Статистически цели.

6.2. ИНСА може без съгласието на Клиента или Потребителя да събира други данни (IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпна Интернет страницата, име и версия на уеб-браузъра, операционна система, включително и други параметри), предоставени от уеб-браузъра, чрез който е осъществен достъпът на Интернет страницата и могат да бъдат използвани от ИНСА за подобряване на Услугите, предоставяни на Клиентите и Членовете или със статистически цели; освен в случаите когато се нарушават разпоредбите на Документа, ако действията на Потребителя / Клиента са в ущърб на интересите или нанасят каквито и да било вреди на ИНСА и / или на трети лица с които ИНСА има договор за съвместна дейност или каквито и да било услуги по това време.

6.3. Клиентът има право да се противопостави на събирането на лична информация и да изиска нейното изтриване, като по този начин той/тя оттегля съгласието си по отношение на Документа и се отказва от всякакви права, описани в него, без по-нататъшно задължение от всяка страна към другата и/или без която и да от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди към другата , но само при спазване на разпоредбата на чл. 2.8.

6.4. За да упражни правата си съгласно чл. 6.3, Клиентът или Потребителят се свързва с ИНСА посредством възможностите за контакт, описани на Интернет страницата по това време.

6.5. Използвайки шаблоните на Интернет страницата, Клиентът или Потребителят има право да промени първоначално предоставените от него данни, за да декларира промяна, ако такава е извършена.

6.6. Дейностите по управлението на поверителност на ИНСА се основава само на информация, която е доброволно предоставена от Клиент или Потребител само на Интернет страницата. ИНСА не е отговорна за дейности по управление на поверителност, практикувани и прилагани от трети лица, които могат да бъдат достигнати чрез всякакви интернет връзки извън Интернет страницата.

6.7. ИНСА се задължава да използва събраните данни само в съответствие с упоменатите цели и да не поверява, продава, дава под наем, лицензира, прехвърля и др. своята база данни съдържаща лична и специална информация за Потребителя / Клиента на трети лица, които не са обвързани с постигането на упоменатите цели, освен в случаите, когато прехвърлянето / достъпът / преглеждането / друго е изискано от оторизирани органи в случаите, предвидени от императивни норми на правото в сила в момента на настъпването на събитието.

6.8. ИНСА гарантира, че личните данни на Потребителя, събрани чрез формата за контакт, ще бъдат използвани само докато проблемът, към който се отнася комуникацията, е решен, след което личните данни ще останат само като статистическа информация.

6.9. ИНСА не е отговорно за неизправности, които могат да застрашат сигурността на сървъра, съхраняващ базата данни съдържаща лична информация.

7. Доставки /правила за продажби през Интернет/

7.1. Достъп до Услуги

 • 7.1.1. Достъпът до услуги е позволен на всеки Потребител, който е създал Профил.
 • 7.1.2. За да бъде разрешен достъпът до Услуги, Потребителят трябва да приеме предписанията на този Документ.
 • 7.1.3. ИНСА може да ограничи достъпа до Услуги на даден Клиент с оглед на неговото предишно поведение.
 • 7.1.4. Всеки Клиент / Потребител може да има само един Профил на Интернет страницата. ИНСА не допуска да се споделя един Профил между няколко Клиента.
 • 7.1.5. В случай на установяване на ситуации ,описани от т. 7.1.4. по Документа, ИНСА си запазва правото да прекрати или ограничи достъпа до Услуги на Клиента.

7.2. Продукти и Услуги

 • 7.2.1. ИНСА може да публикува на Интернет страницата информация относно продукти, услуги, включително относно промоции, осъществявани от ИНСА или от трети страни, с които ИНСА има сключен договор за съвместна дейност или за каквито и да било услуги в определен период и съгласно складовите наличности.
 • 7.2.2. Продуктите и/или услугите са предназначени само и единствено за лична употреба от страна на Клиента.
 • 7.2.3. ИНСА може да ограничи възможността за закупуване на налични продукти или услуги по всяко време за един или повече Клиенти.
 • 7.2.4. Всички цени, свързани с представени продукти или услуги са в български лева (BGN) и включват данък добавена стойност (ДДС).
 • 7.2.5. Фактурирането на закупените продукти  става само в български лева (BGN).
 • 7.2.6. Цялата информация, използвана за описване на продукти и / или услуги, на Интернет страницата (текст / статични / динамични изображения / мултимедийни презентации / други) не представляват договорни задължения за ИНСА, а са само начин на представяне.
 • 7.2.7. При представянето на продукти / услуги ИНСА си запазва правото да използва и други продукти (аксесоари и други), които може да не са включени в цената на продукта.

7.3. Валидност на предложението

 • 7.3.1. ИНСА си запазва правото да променя цените за наличните продукти и / или услуги, без предварително да известява за това Потребителя или Клиента.
 • 7.3.2. Цената на продуктите и услугите е тази от времето на поръчката в рамките на складовата наличност.
 • 7.3.3. Цената на промоционалните продукти и услуги е тази от времето на поръчката в рамките на складовата наличност и / или по време на промоционалния период, ако е упоменат такъв.
 • 7.3.4. Цената на закупуване на продукти или услуги не може да бъде променяна след направата на поръчката, освен със съгласието и на двете страни.
 • 7.3.5. Клиентът може да се откаже от закупените чрез договор продукти и/или услуги позовавайки се на т. 7.9.

7.4. Поръчка чрез Интернет

 • 7.4.1. Клиентът може да поръча предлаганите продукти по всяко време само и единствено чрез Интернет страницата. Това не ограничава правото на всеки един клиент да закупува продукти от продуктовата гама на ИНСА , предложени за свободна продажба в търговската мрежа.
 • 7.4.2. Завършвайки своята поръчка, Клиентът се съгласява, че цялата предоставена информация, необходима за процеса на закупуване е вярна и пълна в момента на извършване на поръчката, наричана още в Документа „извършена поръчка“.
 • 7.4.3. Завършвайки своята поръчка, Клиентът се съгласява, че ИНСА може да се свърже с него чрез всички налични / одобрени от ИНСА средства във връзка със следните ситуации:
 • 7.4.3.1. Потвърждение на наличността и количеството на продуктите, закупени от Клиента.
 • 7.4.3.2. Потвърждение на стойността на направената поръчка, в зависимост от ситуацията, за други услуги с добавена стойност (напр. доставка и др.)
 • 7.4.3.3. Съгласуване на условията за доставка на продуктите.
 • 7.4.4. ИНСА може едностранно да прекрати поръчка направена от Клиент, като предварително го уведоми , без никакви по-нататъшни задължения за никоя от страните и без която и да е страна да е отговорна за нанесени вреди при следните случаи:
 • 7.4.4.1. информацията, предоставена от Клиента на Интернет страницата е непълна и/или невалидна;
 • 7.4.4.2. действията на Клиента на Интернет страницата могат да нанесат / нанасят вреда от всякакъв вид на ИНСА и / или на неговите партньори;
 • 7.4.4.3. ако две последователни клиентски поръчки не са били завършени с успех.
 • 7.4.5. Клиентът може да се откаже от направената поръчка, когато ИНСА или трето лице се свърже с него с оглед на хипотезите по чл. 7.4.3.
 • 7.4.6. След като Клиентът потвърди сумата на поръчката или ИНСА информира Клиента относно валидността на поръчката, тя се подчинява на правилата за условията и сроковете на Договора за продажба от разстояние, уредени в действащото българско законодателство – Закон за защита на потребителите, Закон за електронната търговия, Закон за задълженията и договорите, Търговски закон.
 • 7.4.7. Когато ИНСА не може да изпълни поръчката поради това, че не разполага с поръчаните стоки и услуги, тя е длъжна да уведоми Клиента за това и да възстанови платените от него суми, ако има такива, в срок до 30 дни от датата, на която ИНСА е следвало да изпълни задължението си по договора.
 • 7.4.8. Ако Клиентът промени своята лична информация, посредством наличните на Интернет страницата шаблони, всички съществуващи договори, действащи по това време остават в сила с данните предоставени / приети от Клиента преди момента на промяната.

7.5. Поръчка по телефона

 • 7.5.1. Клиент / Потребител може да направи поръчка по телефона, но в този случай продажбата/доставката ще бъде осъществена при прилагане на „Общи условия за продажба на нефтопродукти на „ИНСА“ ЕООД“, като не са приложими настоящите общи условия, установени в този Документ, нито каквито и да било правила за електронна търговия.

7.6. Договор и изпълнение

 • 7.6.1. ИНСА ще приложи в колета до Клиента, всички необходими документи, които сертифицират продуктите, закупени от Клиента.
 • 7.6.2. ИНСА ще информира Клиента за състоянието в което се намира договора или поръчката.

7.7. Доставка и осигуряване на електронен достъп

 • 7.7.1. Времето за доставка е по избор на Клиента според посочена от него куриерска фирма.
 • 7.7.2. Времето за доставка обикновно е средно от 1 до 3 седмици от направата на поръчката, без да надвишава 30 работни дни. Ако продуктът не може да бъде доставен, ИНСА се задължава да информира Клиента за това.

7.8. Качество и срок на годност

 • 7.8.1. ИНСА гарантира качеството на предлаганите продукти, като потвърждава пълното им съответствие с параметрите, индивидуализиращи съответния продукт, отразени в обявените технически спецификации. Срокът на годност на продукта е записан на опаковката му. Никой Потребител няма право да претендира за по-дълъг срок на годност от изрично упоменатия, или за параметри на продукта, различни от посочените в техническата спецификация.
 • 7.8.2. ИНСА гарантира непрекъснатата наличност на всеки продукт / услуга, който може да бъде закупен от Интернет страницата.

7.9. Връщане на продукти

 • 7.9.1. Клиент на ИНСА може да върне закупените продукти, според договорните отношения в следните ситуации:
 • 7.9.1.1. Колетът има сериозни нарушения на физическата си цялост, на опаковката и съдържанието й;
 • 7.9.1.2. Продуктите са доставени или фактурирани погрешно;
 • 7.9.1.3. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок от 14 /четиринадесет/ дни, съгласно законодателството на Република България. В такъв случай Клиентът е отговорен само за директните разходи по връщането на продуктите.
 • 7.9.2. Клиентът е задължен да информира ИНСА за своето намерение да върне закупените продукти, чрез всякакви средства за писмена комуникация (e-mail, факс или други) в рамките на срока по чл. 7.9.1.3.
 • 7.9.3. Клиент, който извести ИНСА в съгласие с чл. 7.9.2 е отговорен за връщането на въпросните продукти на ИНСА не по-късно от 14 /четиринадесет/ дни от подаването на известието, в противен случай ИНСА ще счете искането за връщане за недействително и непроизвеждащо каквото и да било правно действие.
 • 7.9.4. Клиент на ИНСА не може да върне закупен на договорна основа продукт и / или да предяви искове за нанесени щети / компенсации в следните ситуации:
 • 7.9.4.1.  искането за връщане причинено от всякаква ситуация, отнасяща се до чл.7.9.1. е подадено в срок надвишаващ 14-те дни, предвидени в чл. 7.9.1.3. от датата на сключването на договора.
 • 7.9.4.2. В случай на връщане на продукт поради една от посочените в чл. 7.9.1. причини и върнатият продукт не е в състоянието, в което е бил доставен (в оригиналната опаковка с прикачени всички етикети и с всички придружаващи документи).
 • 7.9.5. В случай на упражняване на право на отказ по реда на чл.7.9.1.3., ИНСА е длъжна да възстанови на КЛИЕНТА стойността на продукта, в 14 /четиринадесет/ дневен срок. В случай на изпратен до КЛИЕНТА продукт, ИНСА има право да задържи плащането до връщане на продукта, или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил продукта обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

 • 7.9.6. В случай на замяна с различен продукт, замяната ще бъде направена според условията и ограниченията на обикновена поръчка, като е приложима разпоредбата на чл.7.9.1.3., а върнатият продукт следва да бъде с ненарушена опаковка.
 • 7.9.7.КЛИЕНТЪТ може да упражни правото си на отказ чрез попълване и изпращане на следния стандартен формуляр съгласно законодателството на Р България: /тук трябва да има препратка към електронния формуляр, който е по образец от закона – Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

– До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

——————————————————

* Ненужното се зачертава.”

 • 7.9.8.Неразделна част от настоящите общи условия е Приложение №1: „Информация относно упражняване право на отказ от договора. Стандартни указания за отказ“, съгласно приложение №7 към чл.47 ал.4 от Закона за защита на потребителите, с което КЛИЕНТЪТ, с приемане на тези общи условия, изрично заявява, че е запознат.
 • 7.9.9. Във всички случаи, разходите за връщане, повторно изпращане, са за сметка на Клиента, с изключение на случаите от 7.9.1.1. , 7.9.1.2. , при които ИНСА ще понесе разходите по доставката .
   

 7.10. Плащане

 • 7.10.1.Клиентът може да плати доставката както следва:

 •  с наложен платеж;
 • чрез Интернет (ePay.bg) с банкови карти и други платежни средства, посочени в Интернет-страницата;
 • в брой чрез офис мрежата на Изипей АД (Easypay).

8. Забрана за злоупотреба с лични данни
 

8.1. ИНСА не изисква от своите Клиенти или Потребители чрез никакви комуникационни средства (e-mail / телефон / SMS / други) конфиденциална информация, банкови сметки / данни за банкови карти или персонални пароли.

8.2. Изключение на чл. 8.1. са само корпоративни клиенти, с цел ИНСА да узнае номера на сметката, респективно банката, в която Клиентът има сметка, като данните бъдат използвани за издаване на фактури за поръчки.

8.3. Клиентът / Потребителят (само и изключително) носи пълната отговорност за споделяне на конфиденциална информация с трети лица.

8.4. ИНСА не поема каквато и да било отговорност, в случай че Потребител / Клиент бъде подведен от трети лица, които се представят за представители на интересите на ИНСА.

8.5. Клиентът или Потребителят се задължава да информира ИНСА при наличието на такива опити, използвайки наличните форми за контакт.

8.6. ИНСА си запазва правото да разпространява непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия. Всеки Потребител / Клиент, който изрично е предоставил e-mail адрес на Интернет страницата, може да избере дезактивирането на клиентския профил,съответстващ на този e-mail адрес.

8.7. Контактите, осъществени от страна на ИНСА чрез средства за дистанционна комуникация (например e-mail) съдържат пълна и последователна информация за изпращача и връзки към него в момента на изпращането.

8.8. Следните цели, постигнати или не, ще бъдат считани за опит за заблуда на Интернет страницата / Съдържанието и / или ИНСА и ще бъдат предприети съответните правни мерки срещу този или тези, които се опитват или са постигнали следните цел(и):

 • 8.8.1. достъп до какъвто и да било вид данни за друг Потребител / Клиент използвайки Профил или друг метод;
 • 8.8.2. промяна или друга модификация на съдържанието на Интернет страницата или Съдържание, изпратено по всякакъв начин от ИНСА към неговите Потребители / Клиенти;
 • 8.8.3. повлияване на работата на сървъра / сървърите на Интернет страницата;
 • 8.8.4. достъп или споделяне с трети лица, които нямат надлежно получено право на Съдържание, изпратено по какъвто и да било начин от ИНСА към Потребители или Клиенти, когато получилият съдържанието не е легитимният му получател.

9. Отговорност

9.1. ИНСА не носи отговорност за което и да било физическо или юридическо лице, което използва Съдържанието.

9.2. ИНСА не носи отговорност за каквито и да било вреди (преки, косвени, инцидентни или не / други), настъпили в резултат от използване или невъзможност за използване на информация относно типа на представеното съдържание на Интернет страницата или за всякакви грешки или пропуски в Съдържанието, които могат да доведат до вреди.

9.3. Ако Потребител или Клиент сметне, че Съдържание, изпратено по какъвто и да било начин от страна на ИНСА, накърнява авторско право или друго право той / тя може да се свърже с ИНСА чрез наличните данни за контакт, така че ИНСА да може да вземе информирано решение.

9.4. ИНСА не гарантира на Потребител или Клиент достъп до Интернет страницата или до Услуги и не дава право за изтегляне и частична или пълна промяна, репродуциране на Съдържание, частично или напълно, копиране или използване на Съдържание по никакъв друг начин или да прехвърля към трети лица съдържание, до което има / или е придобил / достъп според условията на настоящия Документ без изричното писмено позволение на ИНСА.

9.5. ИНСА не е отговорна за

съдържанието, качеството или вида на други интернет страници, достигнати чрез интернет връзки от съдържанието на Интернет страницата , без значение на вида на връзките. Отговорността за тези интернет страници се поема напълно от техните собственици.

9.6. ИНСА не носи никаква отговорност в случай на използване на интернет страници и/или съдържание изпратено до Потребител или Клиент чрез всякакви средства (електронни, телефон, други), чрез интернет страници, е-mail или служители на ИНСА, когато използването на съдържанието може да навреди или да генерира каквито и да било вреди на Потребителя / Клиента и/или трети лица, обвързани в предаването на съдържанието.

9.7. ИНСА не предлага никакви директни или косвени гаранции, че:

 • 9.7.1. Услугите, осъществени чрез настоящия сайт, ще отговарят на изискванията на Клиента;
 • 9.7.2. услугата ще бъде ненакърнена, сигурна и без каквито и да било грешки.
 • 9.8. Операторите, мениджърите и / или собствениците на Интернет страницата