Поверителност

1.1. ИНСА събира лични данни и специална информация (ЕГН) от клиентските профили на своята Интернет страница, но само с доброволното съгласие на Потребителя или Клиента за следните цели:

– Потвърждение, доставка и фактуриране на направена поръчка;

– Отказване на поръчки и други проблеми от всякакъв характер, свързани с поръчка или договор за закупени продукти или услуги;

– Осигуряване на достъп до услуги;

– Изпращане на Брошури и/или Известия само по електронен път;

– Контактуване с Потребител или Клиент с неговото доброволно съгласие;

– Контактуване, свързано с:

– Обслужване на клиенти;

– Статистически цели.

1.2. ИНСА може без съгласието на Клиента или Потребителя да събира други данни (IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпна Интернет страницата, име и версия на уеб-браузъра, операционна система, включително и други параметри), предоставени от уеб-браузъра, чрез който е осъществен достъпът на Интернет страницата и могат да бъдат използвани от ИНСА за подобряване на Услугите, предоставяни на Клиентите и Членовете или със статистически цели; освен в случаите когато се нарушават разпоредбите на Документа, ако действията на Потребителя / Клиента са в ущърб на интересите или нанасят каквито и да било вреди на ИНСА и / или на трети лица с които ИНСА има договор за съвместна дейност или каквито и да било услуги по това време.

1.3. Клиентът има право да се противопостави на събирането на лична информация и да изиска нейното изтриване, като по този начин той/тя оттегля съгласието си по отношение на Документа и се отказва от всякакви права, описани в него, без по-нататъшно задължение от всяка страна към другата и/или без която и да от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди към другата , но само при спазване на разпоредбата на чл. 2.8 от общите условия.

1.4. За да упражни правата си съгласно чл. 6.3 от общите условия, Клиентът или Потребителят се свързва с ИНСА посредством възможностите за контакт, описани на Интернет страницата по това време.

1.5. Използвайки шаблоните на Интернет страницата, Клиентът или Потребителят има право да промени първоначално предоставените от него данни, за да декларира промяна, ако такава е извършена.

1.6. Дейностите по управлението на поверителност на ИНСА се основава само на информация, която е доброволно предоставена от Клиент или Потребител само на Интернет страницата. ИНСА не е отговорна за дейности по управление на поверителност, практикувани и прилагани от трети лица, които могат да бъдат достигнати чрез всякакви интернет връзки извън Интернет страницата.

1.7. ИНСА се задължава да използва събраните данни само в съответствие с упоменатите цели и да не поверява, продава, дава под наем, лицензира, прехвърля и др. своята база данни съдържаща лична и специална информация за Потребителя / Клиента на трети лица, които не са обвързани с постигането на упоменатите цели, освен в случаите, когато прехвърлянето / достъпът / преглеждането / друго е изискано от оторизирани органи в случаите, предвидени от императивни норми на правото в сила в момента на настъпването на събитието.

1.8. ИНСА гарантира, че личните данни на Потребителя, събрани чрез формата за контакт, ще бъдат използвани само докато проблемът, към който се отнася комуникацията, е решен, след което личните данни ще останат само като статистическа информация.

1.9. ИНСА не е отговорна за неизправности, които могат да застрашат сигурността на сървъра, съхраняващ базата данни съдържаща лична информация.